Med Planacy får du stöd att driva dina finansiella planeringsprocesser för budget och prognos. Planacy har stöd för att hantera t.ex. försäljning, personal, inköp, projekt, kassaflöde (cash flow / cashflow), balansräkning (balance sheet), centrala kostnader, rullande prognoser, drivare osv

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo.
BOKA DIN PLATS

Se Planacy. Varje torsdag klockan 09:00 gör vi en online demo. BOKA DIN PLATS

Pålitlig planering. För hela verksamheten.

Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för operativ och finansiell planering.

Pålitlig planering. För hela verksamheten.

Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering.

Öka värdet av din planering. Med Planacy får du stöd att automatisera och accelerera ditt budget- och prognosarbete.

Bättre budget, prognos och planering

Lösningar

Lösningar


Försäljning

Försäljning

Att korrekt förutspå sina intäkter över tid och snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna förändras är avgörande i dagens snabbrörliga värld.

Hur mycket kan vi sälja nästa år? Vem skall sälja, vad skall säljas, till vilka, när och med vilka marginaler? För varje företag är det här viktiga frågor vars svar i sin tur driver kostnader för inköp, personal, marknadsföring osv.

Med Planacy kan ni planera, prognostisera och analysera försäljningen med högre detaljeringsgrad, bättre kvalité och på ett för användaren enklare sätt.

Personal

Personal

Personalen är din mest värdefulla tillgång men kan också vara en av de största kostnadsposterna.

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och mycket data gör det svårt att komma ned på djupet.

Med Planacy kan du anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Få stöd för att jobba med en ökad detaljeringsgrad och få till en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. Vi hjälper dig till en enklare och snabbare process med förbättrad datakvalité.

Snabba upp planeringen med Planacy

Enklare
Planering

Få ut mer av planeringen med Planacy. Se hur du och dina kollegor kan arbeta snabbare och enklare med budget, prognos och planering.

Boka din demo

Inköp

Inköp

Träffsäkra inköp är utmanande i snabbrörliga branscher som t.ex. Fashion. Här är produktsortimentet både säsongs- och nyhetsdrivet samtidigt som inköpen är få och ofta görs långt innan försäljningsbudgeten satts.

Ett växande antal av våra kunder använder Planacy som stöd för att optimera sina inköp. Omfattningen skiljer sig åt där vissa använder Planacy för att ta in försäljningsprognoser från sina intressenter medan andra går hela vägen och använder det för att beräkna inköpsförslag på SKU-nivå.

Resultatet är en bättre koppling mellan försäljningsbudgeten i värde och det faktiska inköpet i kvantitet. Något som gjort att matchningen mellan försäljning och tillgängligt lager under säsongen kunnat optimeras.

Projekt

Projekt

För projektintensiva organisationer är projektplaneringen en del av vardagen. Behov finns av en snabbrörlig process som hänger ihop och där man löpande kan utvärdera projekten och deras finansiella påverkan.

Med Planacy får du ett för er anpassat workflow med möjlighet till olika attestnivåer för projektledare, projekt och statusar samt en sömlös integrering med er projektuppföljning. Stöd finns för både enkel och komplex projektplanering som t.ex. successiv vinstavräkning (SVA) och flerårsprojekt.

Med projektbudgeteringen integrerad med er ekonomi- och resultatbudget samt övriga planeringsprocesser minskar ni dubbelarbetet och kan automatisera mycket av det jobb som tidigare sköttes manuellt.

Balansräkning & Kassaflöde

Balans & Kassaflöde

Är kassaflödet starkt nog för att driva din verksamhet idag och i framtiden? Att prognostisera kassaflödet är ett viktigt men för många företag manuellt och tidsödande jobb.

Med Planacy får du jobbet snabbare och bättre gjort. Prognostisera kassaflödet korrekt och ha full vetskap om att det stämmer på sista kronan. Frigör tid som idag läggs på manuellt arbete till att jobba mer proaktivt och analysorienterat. Få en uppdaterad bild av verksamhetens nuvarande och framtida likviditetssituation och ett kompetent stöd för att integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med dina övriga finansiella processer.

Controlling

Controlling

Som controller driver du planeringen och har ett ansvar för att siffrorna blir rätt. Här ser vi att ditt arbete ofta blir komplicerat när processerna är manuella, separerade och svåra att underhålla. Inte sällan finns det utmaningar med ett Excel-tungt arbete eller äldre oflexibla systemstöd som håller effektivitet och kvalité tillbaka.

Med Planacy kan du driva planeringen enklare och få fler att bli en del av den. Stärk kvalitén på siffrorna med mer automatisering och en förenklad imatning och styrning. Kombinera kontofokus med möjlighet att mata in siffror på verksamhetsnära och lättförståeliga verksamhetsbegrepp. Få bort öarna av data och planer som inte pratar med varandra. Med Planacy får du stöd för modell-till-modell integration och för att koppla ihop era olika delprocesser.

Öka möjligheten till att generera fler insikter genom att steglöst och visuellt kunna vända och vrida på siffrorna. Resultatet är mindre magkänsla och mer fakta. Inte bara för dig utan även för resten av verksamheten.

Centrala kostnader

Centrala kostnader

Med Planacy får du kraftfullt stöd för att delegera ansvar och ägandeskap för budget- och prognosprocessen till kostnadsställesansvariga. Samtidigt vill du centralt ha kvar kontrollen över hur centrala kostnader (som t.ex. IT, lokaler och telefoni) skall fördelas på verksamhetens olika kostnadsställen.

Låt slutanvändarna fokusera på det de kan bäst och använd fördelningsnycklar för att korrekt portionera ut de centrala kostnaderna per kostnadsställe. Fördelningar kan appliceras innan, under eller efter budgetören gjort sitt arbete och ger fullt genomslag i hela er budgetmodell.

Rullande prognoser

Rullande prognoser

I en snabbföränderlig värld är framåtblicken viktig. Med en tydligare bild av framtiden går det att ta rätt beslut tidigare. Vilka områden bör ni fokusera mer eller mindre på? Vad blir de finansiella konsekvenserna? Sätt fokus på aktiviteterna som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning.

Blicka framåt. Oftare. Med Planacy får du flexibilitet och kan arbeta med både finansiell och operativ planering. Få stöd för att arbeta effektivt i ditt prognosarbete med olika tidsfönster och periodicitet. Fast, rullande eller ad-hoc – du väljer. Lägg prognoser fristående eller i kombination med en budget.

Viktiga förändringar kan komma plötsligt. Fånga upp signalerna tidigare genom att bygga in dina viktigaste kostnads- och intäktsdrivare direkt in i prognosmodellen. Med Planacy kan du distribuera ut ansvar, skapa engagemang och komma närmare de medarbetare som tidigare känner förändringens vindar blåsa.

Din process

Din process

Har du en egen planeringsprocess som inte finns listad?

Vi har under årens lopp utvecklat en stor mängd kundunika lösningar. Planacy har ett starkt stöd för modell-till-modell integration och kan anpassas fullt ut efter era behov. Att hantera våra kunders olika unika planeringsbehov är vår vardag!


Så säger kunderna

Filippa K

Planacy har förenklat vårt framåtblickande arbete. Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe. Planacy kommer också användas för vårt löpande prognosarbete och vi håller just nu på att se över möjligheten att även inkludera delar av inköpsprocessen i Planacy.

Mia Arnelund

CFO

Clear Channel

Planacy har gett Clear Channel Sverige förutsättningar för att arbeta på ett mer strukturerat och överskådligt sätt med budget och prognos. Mycket tack vare möjligheten att börja med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrar som t.ex. införandet av Planacy's detaljerade HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder.

Björn Fröblom

FP&A Manager Scandinavia

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Prata med oss

Skönt att budgeten är klar?

Se hur Planacy kan hjälpa dig arbeta snabbare och enklare nästa gång.

Mercuri Urval

Implementeringen av Planacy för vår säljplanering gick oerhört snabbt. Från idé till driftsättning på bara ett fåtal veckor. Vi är mycket imponerade av hastigheten i arbetet och kvalitén på konsulterna. Lösningen används nu av 400 användare som gör säljplanering på både team- och individnivå.

Luting Mao

Head of Group Control

Haglöfs

Med Planacy kan vi nu lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att konsolidera data i Excel genom traditionellt "Copy/Paste". Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna.

Tobias Alvers

Business Controller

Kostnad

Vad kostar Planacy?

Prata med oss. Vi är Planacy Partner och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring projekt och licenser.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av Planacy.

Håkan Hellmér
0736 330 393

Vad kostar Planacy?

Prata med oss. Vi är Planacy Partner och har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring projekt och licenser.

Jag finns här

Tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig få koll på detaljerna i allt som rör ett köp av Planacy.

Håkan Hellmér
0736 330 393

MILLNET BI AB
Surbrunnsgatan 44A, 3tr
113 48 Stockholm

KONTAKT
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8 651 18 00

Millnet BI - Qlik Elite Solution Provider

Se, förstå och agera på dina data

Vi tar fram systemstöd som hjälper dig planera och följa upp din verksamhet på ett inspirerande och effektivt sätt. Vi bygger våra lösningar på Qlik och Planacy - två moderna plattformar för Analys / Rapportering och Budget / Prognos / Planering.